Scheepjes CAL 2017

ScheepjesHyggeCAL-Black-1_small2 CAL2017content_4kits_small2 Hygge-CAL-week-1-NL-1 005 003 004 week_1_haakdiagram_UK Week 02 Week 02 - Separatordiagram Hygge-CAL-week-2-UK-4 001-002 004-002 008 013 013 013 Week 03 - Borduurdiagram Week03 Week 04 - Borduurdiagram Week 04 Week 07 - Borduurdiagram Week 05 Week 07 Week 08 Week 08 - Borduurdiagram Week 05 Week 07 - Borduurdiagram Week 07 Week 08 - Borduurdiagram Week 08 009-001 010-001 011-001 Week 04 - Borduurdiagram Week 09 - Borduurdiagram Week 09 Week 10 - Borduurdiagram Week 10 Week 11 - Borduurdiagram Week 11 Week 12 - Crochet Diagram UK Week 12 week_1_haakdiagram_UK Week 13 Week 13 - Crochet Diagram UK IMG_0545 IMG_0544 IMG_0542 019 janvier 2018 012 janvier 2018 015 janvier 2018 016 janvier 2018 017 janvier 2018 018